ദർശനസമയം

സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍
രാവിലെ 5.30 മുതല്‍ 10.00 വരെ മാത്രം

വിശേഷ ദിവസങ്ങളില്‍

മണ്ഡലമാസം, ഭരണി നക്ഷത്രം, പാട്ടുകാലം, പുന:പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവദിനം,
മലയാളമാസം ഒന്നാം തിയതി, ഉത്സവദിനങ്ങൾ.
രാവിലെ 5.30 മുതൽ 10.30 വരെ - വൈകുന്നേരം 5.00 മുതൽ 7.30 വരെ...